Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği

Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği adı verilen yönetmelik, 14 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği ile birlikte emlak sektöründe yeni bir döneme girilmiştir. Artık her önüne gelen kişi ve firmaların bir kasa ve bir masa ile bu işi yapamayacağı, bu meslekte profesyonelleşmenin gereksinimlerinin karşılanarak ve ayakçı diye tabir edilen kayıt dışı olarak bu işi yapmanın dönemi sona ermiş oldu. Getirilen belli başlı şartlar arasında en az 30 M2 Ofis şartı, en az ortaöğretim mezunu olma şartı ve yetki belgesi uygulaması gelmiş, meslekte ve gayrimenkul sektöründe önemli yenilikler ve değişikler olmuştu. Ancak bu süreçte en önemli değişiklik yetki belgesi verilmesinde aranan şartlarda getirilen maddeler olmuştur.

 

Taşınmaz Ticareti Yetki Belgesi Verilmesinde Aranan Şartlar

1- Meslek odasına kayıtlı olunması.

2- Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,

3- Meslek odası ve vergi kayıtlarındaki iştigal konuları arasında taşınmaz ticareti faaliyetinin bulunması,

4- Sorumlu emlak danışmanının Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması

(05/06/2018 tarihi itibarıyla taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler 31/03/2021 tarihine kadar yapılacak yetki belgesi başvurularında, 05/06/2018 tarihinden önce Milli Eğitim bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlar veya üniversitelerden taşınmaz ticaretine ilişkin eğitim sertifikası alınmış olması koşuluyla MUAFTIR)

Sorumlu Emlak Danışmanı: Taşınmaz ticaret ile iştigal eden gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârlar, ticaret şirketleri ve diğer tüzel kişi tacirler ile şubelerde ise taşınmaz ticareti faaliyetlerini yürüten yetkili temsilcilerdir.

Sorumlu Emlak Danışmanlarının;

1- On sekiz yaşını doldurmuş olması,

2- En az Lise mezunu olması, (05/06/2018 tarihi itibariyle taşınmaz ticaretine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme sahibi veya yetkili temsilcisi bu şarttan MUAFTIR)

3- İflas etmemiş olmak, olsa bile itibarını yeniden kazanmış olması,

4-  Kasten işlenen bir suçtan dolayı bey yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörün finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hayasızca hareketler, müstehcenlik, fuhuş, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması,

5- Milli Eğitim Bakanlığı, üniversiteler veya Milli Eğitim bakanlığınca yetkilendirilen kurum ve kuruluşlarca taşınmaz ticareti konusunda verilen en az yüz saatlik eğitimde başarılı olması, (14/10/2020 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme sahibi veya yetkili temsilcileri 3/03/2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda bu şarttan MUAFTIR)

6- Yetki belgesi başvurusunun yapıldığı tarihten önceki son beş yıl içinde; ortaöğretim mezunlarının en az on iki ay; ön lisans, lisans ve lisansüstü mezunlarının ise an az altı ay emlak danışmanlığı veya sorumlu emlak danışmanlığı yapmış olması. (14/10/2020 tarihi itibarıyla gelir veya kurumlar vergisi ya da meslek odası kaydı bulunan işletme sahibi veya yetkili temsilcileri 31/03/2021 tarihine kadar yapılacak başvurularda bu şarttan MUAFTIR)